main-top-section
Jak rozpocząć współpracę?
Jak rozpocząć współpracę?
Franczyza GRENE to pakiet korzyści dla Ciebie:
 • Silna, rozpoznawalna marka sklepów rolniczo-technicznych
 • Zróżnicowana oferta handlowa
 • Zatowarowany, w pełni wyposażony sklep
 • Efektywne kampanie marketingowe
 • Ciągłe szkolenia i transfer wiedzy
 • Wsparcie naszego regionalnego Doradcy Biznesowego
 • SPRAWDZONY SPOSÓB NA WŁASNY BIZNES!

Formularz KZPF:

 • Pola oznaczone * wypełniają osoby fizyczne, prowadzące działalność
 • Wypełnienie pól wymaganych jest konieczne do przesłania formularza

  A. Dane teleadresowe kandydata

  1

  Imię i nazwisko *

  Imię *

  Nazwisko *

  2

  Adres zamieszkania *

  Nazwa miejscowości *

  Kod pocztowy *

  3

  Telefon *

  4

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Modle Królewskiej, ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000406165 (dalej: Administrator).
  2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: info.pl@kramp.com, formularz kontaktowy pod adresem: https://www.kramp.com/shop-pl/pl/m/2622, telefonicznie pod numerem: 632409100 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1. powyżej.
  3. Administrator będzie przetwarzał podane przez Panią/Pana dane osobowe w celach:
  a) podjęcia działań przed zawarciem umowy franczyzy i zmierzających do zawarcia ww.umowy, a następnie do wykonania tej umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim przypadku niezbędność działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  c) marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora, w tym przekazywania informacji o dniach otwartych organizowanych przez Administratora dotyczących umów franczyzy, ale wyłączenie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana na to zgody – podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  d) dochodzenia i obrony praw i roszczeń Administratora (w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń) – podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim przypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  e) podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy franczyzy z Administratorem (bez podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy franczyzy z Administratorem), a także niezbędne aby Administrator mógł przedstawić Pani/Panu ofertę dotycząca zawarcia umowy franczyzy oraz ofertę oferowanych przez siebie usług i produktów.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do zrealizowania celu dla, którego zostały zebrane, w szczególności przez okres konieczny do zawarcia i następnie wykonania umowy, a w przypadku, gdy będą przetwarzane na podstawie zgody przez okres do wycofania tej zgody, a po tym okresie będą przechowywane przez czas do momentu przedawnienia Pani/Pana roszczeń wobec Administratora oraz roszczeń Administratora wobec Pani/Pana oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania Pani/Pana danych. Dodatkowo,
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez Administratora dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy franczyzowej lub zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych. Ponadto, w celu rozliczalności Administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia
  wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  a) współpracownicy Administratora,
  b) podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem oraz ich pracownicy i współpracownicy,
  c) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej,
  d) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna),
  e) przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku, gdy wystąpiła konieczność przesłania Pani/Panu przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej,
  f) inne podmiotom świadczące Administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.
  7. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  1
  Zgłoś się!

  Wyślij Kartę Zgłoszenia Potencjalnego Franczyzobiorcy

  Przesłanie formularza nie jest zobowiązujące
  2
  Wspólnie podejmiemy decyzję

  Spotkajmy się

  Wybierzmy najlepszą lokalizację

  Stwórzmy biznesplan

  Zobacz projekt aranżacji

  Podpiszmy umowę

  3
  Otwórzmy sklep!

  Twój sklep Grene może powstać już w 5 tygodni!

  Jak zostać Franczyzobiorcą sieci GRENE?

  Otwórz z nami sklep 

   

  Zostaw kontakt do siebie.
  Zadzwonimy i porozmawiamy o Twoim biznesie!