main-top-section
Jak rozpocząć współpracę?
Jak rozpocząć współpracę?
Franczyza GRENE to pakiet korzyści dla Ciebie:
  • Silna, rozpoznawalna marka sklepów rolniczo-technicznych
  • Zróżnicowana oferta handlowa
  • Zatowarowany, w pełni wyposażony sklep
  • Efektywne kampanie marketingowe
  • Ciągłe szkolenia i transfer wiedzy
  • Wsparcie naszego regionalnego Doradcy Biznesowego
  • SPRAWDZONY SPOSÓB NA WŁASNY BIZNES!
JUŻ DZIŚ SPRAWDŹ OFERTĘ SPECJALNĄ

Wypełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy szczegóły limitowanej oferty z korzystnym pakietem startowym. Śpiesz się! Oferta jest ważna tylko do końca roku.

Formularz KZPF:

  • Pola oznaczone * wypełniają osoby fizyczne, prowadzące działalność
  • Wypełnienie pól wymaganych jest konieczne do przesłania formularza

A. Dane teleadresowe kandydata

1

Imię i nazwisko *

Imię *

Nazwisko *

2

Adres zamieszkania *

Nazwa miejscowości *

Kod pocztowy *

3

Telefon *

4

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Modle Królewskiej, ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000406165 (dalej: Administrator).
2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: info.pl@kramp.com, formularz kontaktowy pod adresem: https://www.kramp.com/shop-pl/pl/m/2622, telefonicznie pod numerem: 632409100 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1. powyżej.
3. Administrator będzie przetwarzał podane przez Panią/Pana dane osobowe w celach:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy franczyzy i zmierzających do zawarcia ww.umowy, a następnie do wykonania tej umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim przypadku niezbędność działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
c) marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora, w tym przekazywania informacji o dniach otwartych organizowanych przez Administratora dotyczących umów franczyzy, ale wyłączenie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana na to zgody – podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d) dochodzenia i obrony praw i roszczeń Administratora (w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń) – podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim przypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy franczyzy z Administratorem (bez podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy franczyzy z Administratorem), a także niezbędne aby Administrator mógł przedstawić Pani/Panu ofertę dotycząca zawarcia umowy franczyzy oraz ofertę oferowanych przez siebie usług i produktów.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do zrealizowania celu dla, którego zostały zebrane, w szczególności przez okres konieczny do zawarcia i następnie wykonania umowy, a w przypadku, gdy będą przetwarzane na podstawie zgody przez okres do wycofania tej zgody, a po tym okresie będą przechowywane przez czas do momentu przedawnienia Pani/Pana roszczeń wobec Administratora oraz roszczeń Administratora wobec Pani/Pana oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania Pani/Pana danych. Dodatkowo,
Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez Administratora dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy franczyzowej lub zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych. Ponadto, w celu rozliczalności Administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia
wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) współpracownicy Administratora,
b) podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem oraz ich pracownicy i współpracownicy,
c) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej,
d) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna),
e) przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku, gdy wystąpiła konieczność przesłania Pani/Panu przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej,
f) inne podmiotom świadczące Administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.
7. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.1
Zgłoś się!

Wyślij Kartę Zgłoszenia Potencjalnego Franczyzobiorcy

Przesłanie formularza nie jest zobowiązujące
2
Wspólnie podejmiemy decyzję

Spotkajmy się

Wybierzmy najlepszą lokalizację

Stwórzmy biznesplan

Zobacz projekt aranżacji

Podpiszmy umowę

3
Otwórzmy sklep!

Twój sklep Grene może powstać już w 5 tygodni!

Jak zostać Franczyzobiorcą sieci GRENE?

Otwórz z nami sklep 

 

Zostaw kontakt do siebie.
Zadzwonimy i porozmawiamy o Twoim biznesie!