Rozpoczęcie współpracy

Właśnie Ty może zostać naszym franczyzobiorcą!

Naszym franczyzobiorcą może zostać każdy przedsiębiorca, który:

 • wyraża gotowość prowadzenia sklepu rolniczo – technicznego ,
 • akceptuje cele i zasady funkcjonowania systemu franczyzowego  zapisane w podręczniku operacyjnym oraz umowie franczyzowej,
 • posiada środki finansowe umożliwiające dostosowanie lokalu do działalności sklepu  – w kwocie ustalanej w zależności od wariantu sklepu, uwarunkowań lokalizacyjnych i rodzaju wymaganych standardów,
 • prowadzi własną działalność gospodarczą (jako osoba fizyczna lub w formie spółki osobowej albo kapitałowej), ewentualnie jest gotowy do szybkiego jej założenia.

 Skontaktuj się z nami

Osoby zainteresowane uruchomieniem i prowadzeniem franczyzowego sklepu Grene proszone są o wypełnienie formularza – Kwestionariusza Zgłoszeniowego Potencjalnego Franczyzobiorcy (KZPF),

lub kontakt z

Kramp Sp. z o.o. Dział Rozwoju Sieci Franczyzowej

Tel. 63 246 44 82, e-mail: franczyza@grene.pl

Joanna Poniedziałek – tel. + 48 783 947 333, joanna.poniedzialek@grene.pl

Leszek Niewiedziała – tel. +48 607 034 531, leszek.niewiedziala@grene.pl

Wskazane osoby udzielą wyczerpujących wyjaśnień odnośnie zagadnień związanych z przystąpieniem do systemu franczyzowego, a także poprowadzą dalej proces przygotowania dokumentów i informacji potrzebnych do podjęcia wspólnej decyzji o rozpoczęciu współpracy w ramach systemu franczyzowego sklepów rolniczo – technicznych Grene.

Warunkiem rozpoczęcia głównej procedury przystąpienia przez kandydata na franczyzobiorcę do systemu Grene jest wypełnienie Kwestionariusza Zgłoszeniowego Potencjalnego Franczyzobiorcy (KZPF) oraz dostarczenie odpowiednich dokumentów i informacji, wymienionych w załączniku do KZPF. Po otrzymaniu tych dokumentów franczyzodawca przeprowadzi weryfikację ich treści, co pozwoli mu zorganizować spotkanie z wybranymi kandydatami na franczyzobiorców.

Spotkajmy się!

Kolejnym etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna z wyselekcjonowanymi na podstawie wypełnionych kwestionariuszy (KZPF) kandydatami. Franczyzodawca zastrzega sobie jednak prawo do kontaktu i rozmowy kwalifikacyjnej jedynie w wybranymi kandydatami. Podstawowe cele spotkania i rozmowy z kandydatem na franczyzobiorcę to:

 • Omówienie informacji wynikających z wypełnionego przez kandydata na franczyzobiorcę kwestionariusza zgłoszeniowego (KZPF).
 •  Zapoznanie go z treścią oraz podpisanie listu intencyjnego – dokumentu określającego warunki wymiany informacji pomiędzy kandydatem na franczyzobiorcę a franczyzodawcą, a także czynności, które mają zostać wykonane, aby doprowadzić do podpisania umowy franczyzowej.
 • Przygotowanie dla kandydata opisu możliwych wariantów adaptacji / budowy sklepu rolniczo – technicznego w wybranej kategorii i określonej lokalizacji w ramach standardów systemu franczyzowego .
 • Prezentacja założeń ekonomicznych, które będą przydatne na etapie tworzenia i akceptowania planu finansowego dla franczyzowego sklepu rolniczo – technicznego Pierwszy  projekt modelu finansowego będzie następnie analizowany i uzupełniany do czasu aż każda ze stron umowy będzie w pełni przekonana, co do możliwości jego realizacji w praktyce.
 • Prezentacja projektu umowy franczyzowej oraz omówienie jej założeń.
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania franczyzobiorcy

Zawarcie umowy franczyzowej

Po przeprowadzeniu przez kandydata na franczyzobiorcę, wspólnie z franczyzodawcą, kompleksowej analizy opłacalności planowanej inwestycji związanej z budową sklepu franczyzowego sklepu  we wskazanej lokalizacji, następuje podpisanie umowy franczyzowej. Co niezwykle ważne, nawet po jej podpisaniu, franczyzobiorca ma jeszcze dodatkowo 7 dni na odstąpienie od umowy, co daje mu odpowiednio dużo czasu na ponowne przemyślenie swojej decyzji i ewentualne „ochłonięcie”, bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Przekazanie podręcznika operacyjnego

Po podpisaniu umowy franczyzowej i uiszczeniu opłaty wstępnej franczyzobiorca otrzyma podręcznik operacyjny systemu, który szczegółowo opisuje zasady postępowania przy adaptacji, budowie, organizacji i bieżącym prowadzeniu sklepu franczyzowego , to jest:

 • Szczegółowy opis zasad funkcjonowania systemu franczyzowego .
 • Opis, zakres i harmonogram szkoleń wstępnych organizowanych przez franczyzodawcę, mających w praktyczny sposób przygotować franczyzobiorcę do prowadzenia działalności.
 • Opis, zakres i harmonogram szkoleń bieżących, które franczyzodawca będzie organizował cyklicznie w trakcie obowiązywania umowy franczyzowej, których celem jest doskonalenie kluczowych umiejętności w dopasowaniu do lokalnego rynku oraz zmian na nim zachodzących.
 • Opis relacji oraz zasad komunikacji franczyzodawcy z franczyzobiorcą w trakcie obowiązywania umowy franczyzowej.
 • Zasady wymiany informacji i korzystania z najlepszych praktyk handlowych gromadzonych w całej sieci sklepów rolniczo – technicznych .
 • Projekt wizualizacji oraz wyposażenia sklepu rolniczo – technicznego  w jednym z wariantów powierzchni.
 • Opis oferty handlowej, warunków zakupu i sprzedaży.
 • Opis świadczonej przez sklep rolniczo – techniczny oferty usługowej dla Klientów
 • Standardy obsługi klienta oraz nawiązywania długofalowych relacji.
 • Zasady organizacji oraz procedury pracy sklepu we wszystkich obszarach jego działalności operacyjnej.
 • Narzędzia polityki reklamowej, promocyjnej i marketingowej realizowanej na poziomach: krajowym i lokalnym.
 • Kompendium wiedzy o zasadach zarządzania personelem, wynagradzania i motywowania.
 • Opis standardów sanitarnych i BHP związanych z aktualnymi przepisami utrzymania infrastruktury placówek handlowych.
 • Reagowanie w możliwych do wystąpienia sytuacjach kryzysowych.

Podręcznik operacyjny systemu franczyzowego  jest na bieżąco aktualizowany przez franczyzodawcę. Oznacza to, że franczyzobiorca przez cały okres obowiązywania umowy franczyzowej ma zapewniony dostęp do najbardziej skutecznych praktyk działalności handlowej oraz zaktualizowanych procedur operacyjnych, usprawniających bieżącą działalność sklepu.