Polityka prywatności
I Postanowienia ogólne
 1. Definicje:

Ilekroć w niniejszej polityce prywatności jest mowa o:

 1. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu, a także przesłanych przez Użytkownika Administratorowi za pośrednictwem Formularza. Polityka prywatności wskazuje w szczególności podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także zawiera informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 1) przetwarzane zgodnie z prawem i rzetelnie; 2) zbierane w konkretnych, zgodnych z prawem celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; 4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; 5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 5 powyżej. W punkcie II. Polityki prywatności wskazane są konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
II. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Kto jest Administratorem danych Użytkownika i w jaki sposób można się z nim skontaktować?

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator wskazany w punkcie
  1. 1) Polityki prywatności, tj. KRAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Modle Królewskiej, ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000406165, NIP: 6652987981, REGON: 301975496, o kapitale zakładowym: 16.000 000,00 PLN.
 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: info.pl@kramp.com, formularz kontaktowy pod adresem: https://www.kramp.com/shop-pl/pl/m/2622, telefonicznie pod numerem: 632409100 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1. powyżej.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora danych i cel ich przetwarzania?

 1. Administrator przetwarza następujące dane każdego Użytkownika odwiedzającego Serwis (nawet jeśli nie przesłał swoich danych Administratorowi za pośrednictwem Formularza): adres IP bądź inne identyfikatory, dane zapisywane w plikach cookies bądź innych podobnych technologiach [szersze informacje o plikach cookies oraz innych podobnych technologiach znajdują się w punkcie III Polityki prywatności] w celach wskazanych poniżej (Administrator zwraca uwagę, że dane gromadzone w plikach cookies, w połączeniu z innymi danymi mogą stanowić dane osobowe, dlatego zapewnia tym danym taką samą ochronę jak danym osobowym):
 1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe podane przez Użytkownika w Formularzu, tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy, miejscowość, w celach:

Czy Użytkownik musi podawać swoje dane osobowe?

 1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych w Formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy franczyzy z Administratorem (bez podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy franczyzy z Administratorem), a także niezbędne aby Administrator mógł przedstawić Użytkownikowi warunki współpracy w ramach umowy franczyzy oraz propozycje i ofertę dotycząca zawarcia umowy franczyzy oraz ofertę oferowanych przez siebie usług i produktów.
 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika w Formularzu będą przetwarzane przez okres konieczny do zrealizowana celu dla, którego zostały zebrane, w szczególności przez okres konieczny do zawarcia i następnie wykonania umowy, a w przypadku, gdy będą przetwarzane na podstawie zgody przez okres do wycofania tej zgody, a po tym okresie będą przechowywane przez czas do momentu przedawnienia roszczeń Użytkownika wobec Administratora oraz roszczeń Administratora wobec Użytkownika oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych Użytkownika. Dodatkowo, dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane przez Administratora dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy franczyzowej lub zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych. Ponadto, w celu rozliczalności Administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Komu przekazywane są dane osobowe Użytkownika?

 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą:

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych?

 1. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 8 powyżej Użytkownik możne kontaktować się z Administratorem poprzez wystosowanie wiadomości do Administratora. Dane kontaktowe do Administratora wskazane są w punkcie II. 1 i 2 Polityki prywatności.         W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik również może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.
 2. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w powyższych punktach każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
III. Pliki cookies oraz podobne technologie

W jakim celu Serwis wykorzystuje pliki cookies?

 1.  „Własne” cookies Serwisu pochodzą z domeny www.franczyza-grene.pl i są wykorzystywane w następujących celach:

W celu usprawnienia działania serwisu oraz jego lepszego dostosowania pod względem user experience (użyteczności) Serwis korzysta z Google Analytics – narzędzie służące analizie zagregowanych danych anonimowych (szczegółowe dane na temat Google Analitycs dostępne są na stronie www.google.com/analytics). Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez Użytkownika udostępniania Google Analytics informacji o jego aktywności w Serwisie, aby to uczynić należy  zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Czy można zablokować pliki cookies?

 1. Użytkownicy mogą jednak określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać w każdym czasie zmienione, np. w taki sposób, aby blokować automatyczne akceptowanie cookies bądź informować Użytkownika o każdym zamieszczonym cookie. Użytkownik może również usunąć cookies ze swojego urządzenia końcowego. Użytkownik może zatem w każdej chwili np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies, a także ręcznie usunąć pliki cookies przed datą ich wygaśnięcia.
 2. Przechowywanie plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika. Taka zgoda może być wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający wykorzystywanie cookies przez Serwis oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie cookies. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies. Administrator zwraca uwagę, że zablokowanie „własnych” plików cookies Serwisu może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
IV.Postanowienia końcowe
 1. W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.
 2. Administrator regularnie dokonuje przeglądu Polityki prywatności i w razie potrzeby wprowadza do niej zmiany, w szczególności w przypadku, gdy jest to niezbędne lub zasadne z uwagi na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii, nowe wytyczne organu odpowiedzialnego za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych oraz w przypadku zmiany celów, sposobów bądź podstaw prawnych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkowników.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik będzie miał pytania dotyzące używanych w Serwisie plików cookies lub Polityki prywatności zawsze może skontaktować się w tej sprawie z Administratorem.
Jak zostać Franczyzobiorcą sieci GRENE?

Otwórz z nami sklep 

 

Zostaw kontakt do siebie.
Zadzwonimy i porozmawiamy o Twoim biznesie!