Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności i wykorzystywania plików cookies

I Postanowienia ogólne
 1. Definicje:

Ilekroć w niniejszej polityce prywatności jest mowa o:

 • Administratorze – należy przez to rozumieć spółkę pod firmą: KRAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Modle Królewskiej, ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000406165, NIP: 6652987981, REGON: 301975496, o kapitale zakładowym: 16.000 000,00 PLN,
 • Serwisie – należy przez to rozumieć serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://franczyza-grene.pl,
 • Formularzu – należy przez to rozumieć znajdujący się pod adresem: https://franczyza-grene.pl/rozpocznij-wspolprace-1/ formularz, za pomocą, którego osoba zainteresowana zawarciem umowy franczyzy z Administratorem może przesłać Administratorowi swoje dane osobowe, w celu kontaktu i przedstawienia przez Administratora informacji dotyczących umów franczyzy zawieranych z Administratorem, w tym możliwych warunków współpracy w ramach umowy franczyzy oraz propozycji i ofert zawarcia umowy franczyzy,
 • Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis, w tym osobę, która wysłała swoje dane Administratorowi za pośrednictwem Formularza,
 • RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Polityce prywatności – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę prywatności.
 1. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu, a także przesłanych przez Użytkownika Administratorowi za pośrednictwem Formularza. Polityka prywatności wskazuje w szczególności podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także zawiera informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 1) przetwarzane zgodnie z prawem i rzetelnie; 2) zbierane w konkretnych, zgodnych z prawem celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; 4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; 5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 5 powyżej. W punkcie II. Polityki prywatności wskazane są konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
II. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Kto jest Administratorem danych Użytkownika i w jaki sposób można się z nim skontaktować?

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator wskazany w punkcie
  1. 1) Polityki prywatności, tj. KRAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Modle Królewskiej, ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000406165, NIP: 6652987981, REGON: 301975496, o kapitale zakładowym: 16.000 000,00 PLN.
 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: info.pl@kramp.com, formularz kontaktowy pod adresem: https://www.kramp.com/shop-pl/pl/m/2622, telefonicznie pod numerem: 632409100 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1. powyżej.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora danych i cel ich przetwarzania?

 1. Administrator przetwarza następujące dane każdego Użytkownika odwiedzającego Serwis (nawet jeśli nie przesłał swoich danych Administratorowi za pośrednictwem Formularza): adres IP bądź inne identyfikatory, dane zapisywane w plikach cookies bądź innych podobnych technologiach [szersze informacje o plikach cookies oraz innych podobnych technologiach znajdują się w punkcie III Polityki prywatności] w celach wskazanych poniżej (Administrator zwraca uwagę, że dane gromadzone w plikach cookies, w połączeniu z innymi danymi mogą stanowić dane osobowe, dlatego zapewnia tym danym taką samą ochronę jak danym osobowym):
 • świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu Użytkownikowi treści znajdujących się w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest niezbędność działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • statystycznych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest prowadzenie statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania z Serwisu, mających na celu poprawę stosowanych rozwiązań i funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • remarketingu, to jest badania cech zachowania Użytkowników odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd. (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),;
 • wykrywania nadużyć i przypadków niedozwolonego korzystania z Serwisu oraz dochodzenia i obrony roszczeń i praw Administratora (w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń) – podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim przypadku prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest dochodzenie i obrona przysługujących mu roszczeń i praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe podane przez Użytkownika w Formularzu, tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy, miejscowość, w celach:
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy franczyzy i zmierzających do zawarcia ww. umowy, a następnie do wykonania tej umowy – podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest niezbędność działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora, w tym przekazywania informacji o dniach otwartych organizowanych przez Administratora dotyczących umów franczyzy oraz innych informacji handlowych, ale wyłączenie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika na to zgody – podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • dochodzenia i obrony roszczeń i praw Administratora (w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń) – podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest dochodzenie i obrona przysługujących mu roszczeń i praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Czy Użytkownik musi podawać swoje dane osobowe?

 1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych w Formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy franczyzy z Administratorem (bez podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy franczyzy z Administratorem), a także niezbędne aby Administrator mógł przedstawić Użytkownikowi warunki współpracy w ramach umowy franczyzy oraz propozycje i ofertę dotycząca zawarcia umowy franczyzy oraz ofertę oferowanych przez siebie usług i produktów.
 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika w Formularzu będą przetwarzane przez okres konieczny do zrealizowana celu dla, którego zostały zebrane, w szczególności przez okres konieczny do zawarcia i następnie wykonania umowy, a w przypadku, gdy będą przetwarzane na podstawie zgody przez okres do wycofania tej zgody, a po tym okresie będą przechowywane przez czas do momentu przedawnienia roszczeń Użytkownika wobec Administratora oraz roszczeń Administratora wobec Użytkownika oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych Użytkownika. Dodatkowo, dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane przez Administratora dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy franczyzowej lub zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych. Ponadto, w celu rozliczalności Administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Komu przekazywane są dane osobowe Użytkownika?

 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą:
 • współpracownicy Administratora,
 • podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem oraz ich pracownicy i współpracownicy,
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej,
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna),
 • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku, gdy wystąpiła konieczność przesłania Pani/Panu przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej,
 • inne podmiotom świadczące Administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych?

 1. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, którego dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, którego dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; Użytkownik, którego dane dotyczą, wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika, którego dane dotyczą.
 • Prawo do sprzeciwu – Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Użytkownik, którego dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Administratorowi nie wolno już przetwarzać jej danych osobowych do takich celów.
 • Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli: a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Prawo do cofnięcia zgody – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie zgody tego Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 8 powyżej Użytkownik możne kontaktować się z Administratorem poprzez wystosowanie wiadomości do Administratora. Dane kontaktowe do Administratora wskazane są w punkcie II. 1 i 2 Polityki prywatności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik również może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.
 2. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w powyższych punktach każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
III. Pliki cookies oraz podobne technologie

W jakim celu Serwis wykorzystuje pliki cookies?

 1.  „Własne” cookies Serwisu pochodzą z domeny www.franczyza-grene.pl i są wykorzystywane w następujących celach:
 • optymalizacja wyświetlania Serwisu, rozpoznanie oraz zapamiętanie ustawień Użytkownika (np. rozmiar czcionki, rozdzielczość);
 • umożliwienie zalogowania się Użytkownika do Serwisu i utrzymania tzw. sesji, dzięki czemu nie jest konieczne ponowne logowanie się na każdej podstronie Serwisu;
 • prowadzenie statystyk dotyczących Serwisu w celu zapewnienia jego maksymalnej funkcjonalności;
 • potwierdzenie, że Użytkownikowi został wyświetlony komunikat dotyczący cookies;
 • rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika w celu wyświetlenia Serwisu w wersji mobilnej, w przypadku gdy Użytkownik korzysta z urządzenia przenośnego (np. smartfona).

W celu usprawnienia działania serwisu oraz jego lepszego dostosowania pod względem user experience (użyteczności) Serwis korzysta z Google Analytics – narzędzie służące analizie zagregowanych danych anonimowych (szczegółowe dane na temat Google Analitycs dostępne są na stronie www.google.com/analytics). Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez Użytkownika udostępniania Google Analytics informacji o jego aktywności w Serwisie, aby to uczynić należy  zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Czy można zablokować pliki cookies?

 1. Użytkownicy mogą jednak określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać w każdym czasie zmienione, np. w taki sposób, aby blokować automatyczne akceptowanie cookies bądź informować Użytkownika o każdym zamieszczonym cookie. Użytkownik może również usunąć cookies ze swojego urządzenia końcowego. Użytkownik może zatem w każdej chwili np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies, a także ręcznie usunąć pliki cookies przed datą ich wygaśnięcia.
 2. Przechowywanie plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika. Taka zgoda może być wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający wykorzystywanie cookies przez Serwis oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie cookies. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies. Administrator zwraca uwagę, że zablokowanie „własnych” plików cookies Serwisu może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
IV.Postanowienia końcowe
 1. W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.
 2. Administrator regularnie dokonuje przeglądu Polityki prywatności i w razie potrzeby wprowadza do niej zmiany, w szczególności w przypadku, gdy jest to niezbędne lub zasadne z uwagi na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii, nowe wytyczne organu odpowiedzialnego za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych oraz w przypadku zmiany celów, sposobów bądź podstaw prawnych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkowników.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik będzie miał pytania dotyzące używanych w Serwisie plików cookies lub Polityki prywatności zawsze może skontaktować się w tej sprawie z Administratorem.