Nota Prawna

WSTĘP

Niniejsza Nota Prawna reguluje dostęp oraz korzystanie ze strony internetowej należącej do Spółki Grene Sp. z o.o. pod adresem www.franczyza-grene.pl (zwanej dalej Witryną). Osoba, która łączy się z Witryną, przegląda ją lub w jakikolwiek inny sposób korzysta z Witryny (dalej zwana Użytkownikiem), wyraża bezwarunkową zgodę na warunki zawarte w niniejszej Nocie Prawnej. Brak akceptacji warunków niniejszej Noty Prawnej przez Użytkownika oznacza dla Niego brak uprawnienia do korzystania z Witryny w jakimkolwiek zakresie.

WARUNKI KORZYSTANIA

I. Warunki wynikające z praw autorskich

Zawartość Witryny podlega ochronie jako przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Grene Sp. z o. o. posiada odpowiednie prawa do wszelkich materiałów umieszczonych w Witrynie i przysługuje jej prawo dysponowania zawartością Witryny.

Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie w innym celu niż użytek osobisty lub inne publiczne rozpowszechnianie, jak również modyfikowanie zawartości Witryny jest zabronione.

Nazwy handlowe oraz inne treści bądź usługi lub inne oznaczenia (znaki) zamieszczone w Witrynie stanowią znaki towarowe i podlegają ochronie na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 poz. 508 z późn. zm.).

II. Warunki korzystania z informacji zawartych na Witrynie i Zasady odpowiedzialności.

Grene Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za problemy z połączeniem, wadliwe działanie oraz wadliwość treści zawartych w Witrynie.

Grene Sp. z o.o. dokłada starań, aby zawartość Witryny zawierała treści prawdziwe, kompletne, wolne od wad i aktualne. Grene Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z użycia materiałów umieszczonych na Witrynie, w szczególności za utratę danych Użytkownika.

Grene Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub utracone korzyści, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania z Witryny lub informacji w niej zawartych.

Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania zawartości Witryny do działań sprzecznych z prawem, moralnością, porządkiem publicznym i dobrymi zwyczajami.

III. Zmiany Warunków Korzystania oraz zmiany w Witrynie

Grene Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Korzystania w każdym czasie, bez każdorazowego informowania Użytkowników o dokonanych zmianach. Grene Sp. z o. o. nie ma obowiązku uzgadniania z Użytkownikami zakresu oraz treści dokonywanych zmian.

Korzystanie przez Użytkownika z Witryny po dokonaniu zmian w Warunkach Korzystania oznacza akceptację nowych Warunków Korzystania na zasadach określonych we wstępie Noty Prawnej.

W przypadku wykorzystania w Witrynie jakichkolwiek uwag lub propozycji Użytkowników, dotyczących jej funkcjonowania, Grene Sp. z o. o. nabywa nieodpłatnie prawo do wykorzystywania tych informacji w nieograniczonym zakresie.

IV. Kontakt

Ewentualne uwagi lub propozycje dotyczące funkcjonowania witryny, jak również dotyczące niniejszej Noty Prawnej, prosimy kierować na adres e-mail franczyza@grene.pl