Model finansowy

Podane powyżej dane pochodzą z planu finansowego, opartego o wyniki ekonomiczne uzyskane przez sklepy własne franczyzodawcy – Organizatora Systemu Grene. Są więc danymi rzeczywistymi, odzwierciedlającymi sytuacje lokalnych rynków i praktykę prowadzonej działalności handlowej.

Ze względu na różnorodność uwarunkowań lokalizacyjnych, trzy formaty powierzchni sklepu oraz specyfikę miejscowości w Polsce, nie jest w tym opracowaniu możliwe podanie dokładnych danych ekonomicznych, takich jak przychody, koszty działalności operacyjnej, czy zysk, dających w efekcie odpowiedź na pytanie jak szybko się zwróci każda z indywidualnie rozpatrywanych inwestycji. Dlatego też przed podjęciem decyzji o współpracy kandydat na franczyzobiorcę otrzyma od franczyzodawcy model finansowy oraz wsparcie w zakresie jego rzetelnego opracowania, z uwzględnieniem szeregu czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Model ten służyć będzie za drogowskaz dla franczyzobiorcy nie tylko w chwili podejmowania decyzji o przystąpieniu do systemu franczyzowego Grene, ale przede wszystkim w trakcie obowiązywania umowy franczyzowej. Model finansowy dla franczyzowego sklepu rolniczo – technicznego Grene uwzględnia:

  • początkowe nakłady inwestycyjne w podziale na pojedyncze składniki,
  • wartość przychodów sklepu w podziale na główne kategorie produktów,
  • koszty działalności operacyjnej sklepu franczyzowego w szczegółowym rozbiciu na ich rodzaje,
  • wysokość obciążeń, wynikających z pobierania przez franczyzodawcę opłaty bieżącej i opłaty marketingowej,
  • zysk brutto franczyzobiorcy przed opodatkowaniem,
  • zobowiązania podatkowe,
  • zysk franczyzobiorcy po opodatkowaniu.