Karta Zgłoszenia Potencjalnego Franczyzobiorcy

KZPF- Formularz online systemu franczyzowego GRENEWarunkiem rozpoczęcia procedury przystąpienia przez kandydata na franczyzobiorcę do systemu  jest wypełnienie przez niego Kwestionariusza Zgłoszeniowego Potencjalnego Franczyzobiorcy (KZPF). Po otrzymaniu zgłoszenia franczyzodawca przeprowadzi weryfikację ich treści, co pozwoli mu zorganizować spotkanie z wybranymi kandydatami na franczyzobiorców. Zgłoszenia można dokonać za pomocą poniższego formularza on-line na tej stronie.

W razie pytań czy wątpliwości dotyczących wypełnienia zgłoszenia prosimy o kontakt.

Nie wahaj się! Wypełnienie KZPFa nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje! Zapraszamy.


Formularz zgłoszeniowy on-line KZPF

- Pola oznaczone * wypełniają osoby fizyczne prowadzące działalność
- Pola wymagane muszą być wpypelnione aby wysłać formularz

A. DANE TELEADRESOWE KANDYDATA

1. Pełna nazwa Kandydata

(Należy wypełnić jeśli kandydat posiada firmę)

2. Imię i nazwisko*

(pole wymagane)

3. Adres siedziby

Podaj pełny adres siedziby firmy (ulica lub miejscowość/ kod pocztowy / miasto)


4. Adres zamieszkania*

Podaj pełny adres zamieszkania (ulica lub miejscowość/ kod pocztowy / miasto)


5. Telefon (pole wymagane)

Podaj swój pełny numer telefonu kontaktowego

6. Adres e-mail (pole wymagane)

(Podaj swój kontaktowy e-mail)

7. Czy firma jest płatnikiem podatku VAT? (Zaznacz jeśli tak)

TakNie

8. Numer NIP

(Najlepiej podaj go w następującym formacie 000-00-00-000)

9. Forma prawna podmiotu gospodarczego, wysokość kapitału, wspólnicy (jeśli jest to spółka).

 

B. INFORMACJE O KANDYDACIE

1. Data urodzenia*

(Najlepiej podaj go w następującym formacie - DD-MM-RRRR np. 25.01.1972 r.)

2. Wykształcenie*

3. Obecna sytuacja zawodowa Kandydata

4. Czy Kandydat posiada doświadczenie w prowadzeniu sklepu zaopatrzenia rolniczego (ewentualnie innej działalności handlowej)? (Jeżeli tak, to prosimy o krótki opis  posiadanego doświadczenia).

5. Czy Kandydat posiada wykształcenie kierunkowe? (technika rolnicza, inne kierunki rolnicze, sprzedaż, marketing, ekonomia)?

6. Czy Kandydat posiada własne środki na rozpoczęcie działalności? TakNie

7. Jeżeli kandydat posiada własne środki na rozpoczęcie działalności to w jakiej wysokości?

8. Jeżeli kandydat nie posiada własnych środków na rozpoczęcie działalności, to prosimy o podanie prawdopoobnych, alternatywnych źródeł finansowania

9. Czy Kandydat zna zasady funkcjonowania systemów franczyzowych?

10. Powody wyboru przez Kandydata systemu GRENE®.

11. Czy Kandydat rozważa przystąpienie do innych konceptów franczyzowych, lub samodzielne rozpoczęcie działalności gospodarczej?

12. Źródło, z którego Kandydat dowiedział się o systemie GRENE®.*

(pole wymagane)

 

C. DANE PROPONOWANEGO LOKALU – wypełnia Kandydat posiadający tytuł prawny do lokalu

1. Czy Kandydat posiada tytuł prawny do korzystania z lokalu (własność, wynajem, dzierżawa), w którym będzie prowadzony franczyzowy sklep GRENE®? (pole wymagane)
2. Dokładny adres lokalu

(ulica lub miejscowość/ kod pocztowy / miasto / gmina / powiat/ województwo) (pola wymagane)
3. Powierzchnia lokalu w metrach kwadratowych.

4. Typ lokalizacji

(Prosimy wybrać odpowiednią kategorię lokalizacji).

 

5. Opis otoczenia lokalu

(parking, budynki sąsiadujące, stacja kontroli pojazdów, stacja  paliwowa, sklep budowlany, myjnia, inne otoczenie handlowe).

6. Krótki opis ewentualnych sklepów konkurencyjnych, które znajdują się w tej samej miejscowości bądź w okolicy.

7. Opis lokalu

(ilość, wielkość, wys. pomieszczeń, stan techniczny, wielkość witryn, wyposażenie w media – instalacja wodna, kanalizacyjna, grzewcza, elektryczna itp.).

8. Czy budynek, w którym znajduje się lokal jest objęty nadzorem konserwatora zabytków?

9. Szacowany zakres prac adaptacyjnych lub remontowo – budowlanych, które należy wykonać w lokalu.

10. Ile wynosi czynsz za lokal?

11. Jaki jest przeciętny koszt wynajmu m² powierzchni handlowej w okolicy lokalu?

12. Poglądowe zdjęcia lokalu z zewnątrz i wewnątrz. Zdjęcia są mile widziane, ale nie konieczne. Jedno załączane zdjęcie nie może mieć więcej niż 2 MB Foto 1:
Foto 2:
Foto 3:
13. O ile to możliwe już na tym etapie prosimy załączyć rzut lokalu w pliku (szkic, skan rzutu przyziemia z projektu architekt. lub inne podobne). Jeden załączany plik nie może mieć więcej niż 2 MB Plik 1:
Plik 2:
Plik 3:

 

D. Dodatkowe informacje, uwagi

Proszę przepisać znaki z obrazka do pola poniżej (pole wymagane):

captcha


Zgoda na przetwarzanie danych (pole wymagane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach procedury przystąpienia kandydata na franczyzobiorcę do systemu franczyzowego GRENE, którego organizatorem jest Kramp Sp. z o.o. z siedzibą w Modle Królewskiej. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Kramp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modle Królewskiej, 62-571 Stare Miasto, ul. Skandynawska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000406165, o numerze NIP 6652987981, kapitał zakładowy spółki: 16 000 000,00 złotych.
W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail IOD.kramp.pl@kramp.com
2) Przetwarzane dane osobowe obejmują dane osobowe zawarte w Kwestionariuszu Zgłoszeniowym Potencjalnego Franczyzobiorcy (KZPF).
3) Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kramp Sp. z o.o., w tym w szczególności w celu przygotowania umowy, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO.
4) Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Administrator (spółkom powiązanym z Administratorem) lub osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej /w celach marketingowych, jeżeli osoba, której dane są przetwarzane zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych.
Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane Państwa dane osobowe, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na` podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres aktywnego prowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy franczyzowej, a w przypadku podpisania listu intencyjnego – przez okres związania ustaleniami tego listu.
7) W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o zgodę dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
8) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9) Osoba, której dane są przetwarzane prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10) Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
11) Osoba, której dane są przetwarzane także prawo do przenoszenia danych.
12) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13) Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową franczyzy jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.
14) Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
15) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.