Cechy Franczyzy

  • Niezależność prawna, finansowa oraz organizacyjna franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy. Prowadząc działalność gospodarczą – swój własny sklep Grene  franczyzobiorca autonomicznie podejmuje decyzje o wyborze najlepszej drogi rozwoju i zwiększania sprzedaży, korzystając przy tym z bogatego doświadczenia franczyzodawcy.
  • Długotrwały (zapewniający satysfakcjonujący okres zwrotu z inwestycji franczyzobiorcy) stosunek umowny. Jeśli w trakcie przygotowań do podpisania umowy franczyzowej, wskutek negatywnych informacji uzyskanych po analizie potencjału lokalnego rynku, kandydat na franczyzobiorcę lub franczyzodawca będą mieli wątpliwości to wówczas do podpisania umowy nie dojdzie. Centrala Sieci Grene chce, bowiem zapewnić pełne bezpieczeństwo rozwoju biznesu franczyzobiorcy.
  • Przekazywanie franczyzobiorcy „know-how” (wiedzy o prowadzeniu sklepu) w sposób ciągły, przez cały okres obowiązywania umowy. Franczyzobiorca ma do dyspozycji Podręcznik Operacyjny Systemu Grene, a nad jego działalnością cały czas czuwa Dział Rozwoju Sieci Grene , gotów w każdej chwili służyć pomocą i wsparciem we wszystkich obszarach.
  • Uiszczanie na rzecz franczyzodawcy opłat lub innych świadczeń finansowych. Opłaty są tak skalkulowane, aby nie obciążały nadmiernie budżetu sklepu franczyzobiorcy. Ponadto, przed podpisaniem umowy franczyzowej, franczyzobiorca otrzymuje, a następnie analizuje, model finansowy sklepu, w związku z czym, nie ma możliwości, aby jakakolwiek opłata na rzecz franczyzodawcy nie została z góry przewidziana.

Fundamentalną cechą systemu franczyzowego  Grene jest zobowiązanie franczyzodawcy – Kramp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do przekazywania franczyzobiorcy swojego know-how (wiedzy o prowadzeniu sklepu rolniczo – technicznego Grene) w sposób ciągły. Z kolei franczyzobiorca będzie miał obowiązek stosowania się do reguł działania wyznaczonych przez franczyzodawcę w sposób uzgodniony pomiędzy stronami w umowie franczyzowej.