Karta Zgłoszenia Potencjalnego Franczyzobiorcy

KZPF- Formularz online systemu franczyzowego GRENEWarunkiem rozpoczęcia procedury przystąpienia przez kandydata na franczyzobiorcę do systemu  jest wypełnienie przez niego Kwestionariusza Zgłoszeniowego Potencjalnego Franczyzobiorcy (KZPF). Po otrzymaniu zgłoszenia franczyzodawca przeprowadzi weryfikację ich treści, co pozwoli mu zorganizować spotkanie z wybranymi kandydatami na franczyzobiorców. Zgłoszenia można dokonać za pomocą poniższego formularza on-line na tej stronie.

W razie pytań czy wątpliwości dotyczących wypełnienia zgłoszenia prosimy o kontakt.

Nie wahaj się! Wypełnienie KZPFa nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje! Zapraszamy.


Formularz zgłoszeniowy on-line KZPF

- Pola oznaczone * wypełniają osoby fizyczne prowadzące działalność
- Pola wymagane muszą być wpypelnione aby wysłać formularz

A. DANE TELEADRESOWE KANDYDATA

1. Pełna nazwa Kandydata

(Należy wypełnić jeśli kandydat posiada firmę)

2. Imię i nazwisko*

(pole wymagane)

3. Adres siedziby

Podaj pełny adres siedziby firmy (ulica lub miejscowość/ kod pocztowy / miasto)


4. Adres zamieszkania*

Podaj pełny adres zamieszkania (ulica lub miejscowość/ kod pocztowy / miasto)


5. Telefon (pole wymagane)

Podaj swój pełny numer telefonu kontaktowego

6. Adres e-mail (pole wymagane)

(Podaj swój kontaktowy e-mail)

7. Czy firma jest płatnikiem podatku VAT? (Zaznacz jeśli tak)

TakNie

8. Numer NIP

(Najlepiej podaj go w następującym formacie 000-00-00-000)

9. Forma prawna podmiotu gospodarczego, wysokość kapitału, wspólnicy (jeśli jest to spółka).

 

B. INFORMACJE O KANDYDACIE

1. Data urodzenia*

(Najlepiej podaj go w następującym formacie - DD-MM-RRRR np. 25.01.1972 r.)

2. Wykształcenie*

3. Obecna sytuacja zawodowa Kandydata

4. Czy Kandydat posiada doświadczenie w prowadzeniu sklepu zaopatrzenia rolniczego (ewentualnie innej działalności handlowej)? (Jeżeli tak, to prosimy o krótki opis  posiadanego doświadczenia).

5. Czy Kandydat posiada wykształcenie kierunkowe? (technika rolnicza, inne kierunki rolnicze, sprzedaż, marketing, ekonomia)?

6. Czy Kandydat posiada własne środki na rozpoczęcie działalności? TakNie

7. Jeżeli kandydat posiada własne środki na rozpoczęcie działalności to w jakiej wysokości?

8. Jeżeli kandydat nie posiada własnych środków na rozpoczęcie działalności, to prosimy o podanie prawdopoobnych, alternatywnych źródeł finansowania

9. Czy Kandydat zna zasady funkcjonowania systemów franczyzowych?

10. Powody wyboru przez Kandydata systemu GRENE®.

11. Czy Kandydat rozważa przystąpienie do innych konceptów franczyzowych, lub samodzielne rozpoczęcie działalności gospodarczej?

12. Źródło, z którego Kandydat dowiedział się o systemie GRENE®.*

(pole wymagane)

 

C. DANE PROPONOWANEGO LOKALU – wypełnia Kandydat posiadający tytuł prawny do lokalu

1. Czy Kandydat posiada tytuł prawny do korzystania z lokalu (własność, wynajem, dzierżawa), w którym będzie prowadzony franczyzowy sklep GRENE®? (pole wymagane)
2. Dokładny adres lokalu

(ulica lub miejscowość/ kod pocztowy / miasto / gmina / powiat/ województwo) (pola wymagane)
3. Powierzchnia lokalu w metrach kwadratowych.

4. Typ lokalizacji

(Prosimy wybrać odpowiednią kategorię lokalizacji).

 

5. Opis otoczenia lokalu

(parking, budynki sąsiadujące, stacja kontroli pojazdów, stacja  paliwowa, sklep budowlany, myjnia, inne otoczenie handlowe).

6. Krótki opis ewentualnych sklepów konkurencyjnych, które znajdują się w tej samej miejscowości bądź w okolicy.

7. Opis lokalu

(ilość, wielkość, wys. pomieszczeń, stan techniczny, wielkość witryn, wyposażenie w media – instalacja wodna, kanalizacyjna, grzewcza, elektryczna itp.).

8. Czy budynek, w którym znajduje się lokal jest objęty nadzorem konserwatora zabytków?

9. Szacowany zakres prac adaptacyjnych lub remontowo – budowlanych, które należy wykonać w lokalu.

10. Ile wynosi czynsz za lokal?

11. Jaki jest przeciętny koszt wynajmu m² powierzchni handlowej w okolicy lokalu?

12. Poglądowe zdjęcia lokalu z zewnątrz i wewnątrz. Zdjęcia są mile widziane, ale nie konieczne. Jedno załączane zdjęcie nie może mieć więcej niż 2 MB Foto 1:
Foto 2:
Foto 3:
13. O ile to możliwe już na tym etapie prosimy załączyć rzut lokalu w pliku (szkic, skan rzutu przyziemia z projektu architekt. lub inne podobne). Jeden załączany plik nie może mieć więcej niż 2 MB Plik 1:
Plik 2:
Plik 3:

 

D. Dodatkowe informacje, uwagi

Proszę przepisać znaki z obrazka do pola poniżej (pole wymagane):

captcha


Zgoda na przetwarzanie danych (pole wymagane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydata do systemu franczyzowego sklepów rolniczo-technicznych GRENE, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst.jedn.Dz.U.02.101.926 z póżn.zm)